i2 – design, s.r.o.

so sídlom: Dubodiel 240 913 23 Dubodiel

IČO: 51 285 371

DIČ: 2120672026

zapísanej v OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 35916/R

pre predaj tovarov prostredníctvom internetového obchodu www.prvydotyk.sk

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti i2 – design, s.r.o. so sídlom: Dubodiel 240 913 23 Dubodiel, IČO: 51 285 371, zapísanej v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 35916/R , E-mail: info@prvydotyk.sk Telefón: +421 911 124 636 (ďalej len „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“) bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.prvydotyk.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  1. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy príslušnými ustanoveniami z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v účinnom znení.
  2. Ustanovenie odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
  4. Znenie obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne meniť, či doplňovať. Zmenu obchodných podmienok oznámi predávajúci užívateľovi prostredníctvom internetového obchodu a/alebo emailovou správou na emailovú adresu užívateľa zadanú do databázy internetového obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
  5. Definícia niektorých základných pojmov v obchodných podmienkach:

a) „Internetový obchod“ znamená počítačový program – internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru užívateľom;

b)„Spotrebiteľská zmluva“ je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ;

c) „Predávajúci“ (dodávateľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

d) „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

e) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu samostatného povolania;

f) Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, čiže záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami;

g) „Nákupný košík“ znamená časť internetového obchodu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí internetového obchodu, najmä pridaním alebo odobraním tovaru, resp. služby/alebo zmenou množstva vybraného tovaru, resp. služby;

h) „Prevádzkovateľ“ znamená i2 – design, s.r.o. so sídlom: Dubodiel 240 913 23 Dubodiel, IČO: 51 285 371, zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 35916/R

i) „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy internetového obchodu pri Registrácii;

j) „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy internetového obchodu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní internetového obchodu a prístupových údajov a ich následným uložením do databázy internetového obchodu;

k) „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva internetový obchod;

l)„Užívateľský účet“ znamená časť internetového obchodu, ktorá je každému jednému užívateľovi zriadená registráciou (čiže je pre každého užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní prístupových údajov;

m) „Tovar“ znamená vec vo vlastníctve predávajúceho ponúkanú predávajúcim k predaju užívateľovi prostredníctvom internetového obchodu; a ak je k tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1    Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2    Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3    Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií dôležitých k prístupu do jeho užívateľského účtu.   Kupujúci nie je oprávnený umožniť prístup k užívateľskému účtu a/alebo využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi. prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne užívateľovi nové prístupové údaje.

2.4    Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšiu dobu (t.j. najmenej počas 6 mesiacov) nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.5    Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1    Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2    Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s kupujúcim za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.   Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.   Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

– objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

– spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

– informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5    Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na príslušnú ikonu (s označením napr. objednať, potvrdiť objednávku a pod.). Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte, resp. v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho„).

3.6    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, emailom či telefonicky).

3.7    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8    Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru kupujúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu, ak sa jedná o štandardný výrobok ponúkaný bez personalizácie. Ak sa pre zákazníka zhotovuje výrobok na mieru podľa jeho požiadaviek má právo od nákupu odstúpiť do potvrdenia objednávky z jeho strany. Za odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje aj také právne konanie predávajúceho, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že ním objednaný tovar nemožno dodať. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim podľa tohto bodu obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal.

3.9    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

3.9.1 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t. j. pred prevzatím tovaru kupujúcim), a to oznámením (doručením) odstúpenia od zmluvy predávajúcemu elektronickou poštou na adrese – info@prvydotyk.sk , telefonicky na čísle  +421 911 124 636 alebo akýmkoľvek iným preukázateľným spôsobom. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim podľa tohto bodu obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1    Kupujúci má právo zvoliť si z možností platby zobrazených kupujúcemu v užívateľskom prostredí internetového obchodu pri vytváraní objednávky spôsob zaplatenia kúpnej ceny za tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia kupujúcemu.

4.2    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3    Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí internetového obchodu.

4.4    Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný tovar kupujúcim.

4.5    Pokiaľ nie je uvedené inak predávajúci spravidla nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.8 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.6    V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, pokiaľ nie je uvedené alebo s kupujúcim dohodnuté inak. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je uvedené alebo s kupujúcim dohodnuté inak.

4.7    V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby určeným predávajúcim. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.8    Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že:

 1. zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (bod. 3.6 obchodných podmienok), alebo
 2. v prípade okolností hodných osobitného zreteľa (napr. mimoriadna situácia, núdzový stav, karanténne opatrenia, neštandardná situácia na trhu alebo problémy na trhu  s doručovaním zásielok),

požadovať od kupujúceho uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.9    Predávajúci má právo poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je pri konkrétnej zľave uvedené výslovne inak.

4.10 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.              

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1    V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2    Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V súčasnosti je možné a predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru len v rámci územia SR.

5.3    V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.5    Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar užívateľovi podľa svojich prevádzkových možností spravidla v lehote 14 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní internetového obchodu sú len orientačné a v prípade, ak by mala byť lehota dodania tovaru dlhšia ako 14 dní predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

5.6    Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.

5.7    Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy prechádza na osobu, ktorá nie je spotrebiteľom, momentom doručenia tovaru k jej rukám.

5.8    Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len ako „ZOSND“) v lehote štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 ZOSND.

6.2    Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty (t.j. 14 dní od prevzatia tovaru) prevzatý tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v tzv. klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.

6.3    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou, s výnimkou prípadu ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby alebo ak si predávajúci nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i ZOSND. Od Kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 ZOSND a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

6.4    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.1 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.5    Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.6    Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.7    Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

6.8    V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

6.9    V súlade s ust. § 7 ods. 6 ZOSND Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  1. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  2. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  3. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  4. predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, Reklamácia

7.1    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 499 až § 510, § 596 až § 600 a § 619 až 627 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ).

7.2    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Uvedené neplatí, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je predávajúci, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť pred uzavretím kúpnej zmluvy kupujúcemu. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba takáto dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy vzťahujúcej sa k tomuto tovaru,

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie tovaru určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3    V prípade ak sa vada tovaru prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za  to, že sa jedná o vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak predávajúci nepreukáže opak.

7.4    Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vadného plnenia v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia tovaru. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť (§ 616 až 618 Občianskeho zákonníka). Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak kupujúci vytkol predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže vadný tovar užívať.

7.5    Ustanovenia uvedené v bode 7.3 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

7.6    Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení (záručnom liste) vydanom predávajúcim kupujúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za vady tovaru uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predchádzajúcej vety je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené predávajúcim na vykonanie opravy.

7.7    Práva z vadného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho najmä na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky, elektronickou poštou na adrese – potrebujem@ochrannystit.sk; telefonicky na čísle  +421 911 124 636. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.8    Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo z vadného plnenia si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

7.9    a) Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v bode 7.2 obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

b) Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu.

c) Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

7.10 Ak kupujúci oprávnene uplatnil právo z vadného plnenia v lehote uvedenej v ust. § 599 Občianskeho zákonníka a v rámci tejto lehoty oznámil predávajúcemu nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli pri uplatnení práva z vadného plnenia, potom mu patrí aj náhrada týchto nákladov.

7.11 a) Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia vád daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

         b) Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že predávajúci neobdržal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

         c) Po riadnom vybavení danej reklamácie predávajúci alebo ním určený subjekt vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

7.12 Nárok na uplatnenie práv z vád tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, čiže najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

7.13 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1    Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru predávajúcemu.

8.2    Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@prvydotyk.sk Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.3    Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej adresy info@prvydotyk.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsať) dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 ZoARS. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 ZoARS.

8.4    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

8.5    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1    Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom informácií uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na webovej stránke predávajúceho.

10. Súbory COOKIES

10.1 Prevádzkovateľ týmto informuje užívateľa, že spracováva súbory Cookies užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies, a užívateľ týmto udeľuje súhlas s ich spracovávaním na účel uvedený v bode 9.2 obchodných podmienok. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je udelený na dobu 2 rokov. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k spracovávaniu súborov cookies, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10.2 Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ informácie o tom, ako internetový obchod užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

11. UŽÍVANIE INTERNETOVÉHO OBCHODU

11.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu internetového obchodu spôsobom predvídaným týmito obchodnými podmienkami.

11.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť internetový obchod, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

11.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť internetového obchodu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy internetového obchodu.

11.4 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní internetového obchodu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti užívateľa prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

11.5 V prípade porušenia týchto obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovateľ právo zrušiť užívateľský účet.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Tieto obchodné podmienky ako aj kúpna zmluva sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.2 Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.3 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.4 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa 2.6.2021.

V Dubodiel dňa 2.6.2021